Waarom anders denken?

Onvolmaakte wereld

Onze wereld is verre van volmaakt. Weinig mensen zullen dit ontkennen. Ondanks alle technische en wetenschappelijke groei, zijn we er niet in geslaagd een wereld op te bouwen waarin de mens in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving kan leven.

Het is een realiteit dat hele volken nog altijd onder mensonterende omstandigheden leven. Gewapende conflicten en milieuvervuiling bedreigen het leven op onze planeet. De problemen op kleinere schaal zijn legio. Al die problemen volgen elkaar in deze tijd bovendien zo snel op, dat velen er slechts apathisch op reageren.

Onvolmaakte oplossingen

Natuurlijk wordt er overal gezocht naar oplossingen, maar hoe die te vinden? De meeste verworvenheden van wetenschap en techniek blijken op z'n best symptoombestrijders; aan de werkelijke oorzaken van de problemen komen we niet toe. Vaak ontstaan er met nieuwe technieken ook weer nieuwe problemen, zoals bijvoorbeeld medisch-ethische vraagstukken.

Daarnaast plaatsen de vraagstukken van het leven zelf veel mensen voor problemen. Zij hebben nog altijd geen bevredigend antwoord op de vragen naar het waarom, het waarvandaan en waarheen van het leven. Zij zoeken. Een religie met een persoonlijke, scheppende God of een wetenschap die over evolutie slechts spreekt als over verandering van vormen, schiet voor hen tekort. En alternatieve filosofieën zijn voor velen zo vaag.

Uitgaande van de gedachte dat alle problemen waarvoor de mensheid staat, uitsluitend worden veroorzaakt door mensen zelf, ligt het voor de hand dat we de oplossingen ook uitsluitend bij mensen moeten zoeken, en in eerste instantie bij de individuele mens.

Wat kunt u bijdragen?

Hieruit volgt dat de start van de oplossing bij onszelf ligt: een verhelderende en moedgevende gedachte. Als we onszelf beschouwen als een onverbrekelijk deel van de mensheid, dan kunnen we vaststellen dat de nadruk zou moeten liggen op het zelf leveren van een bijdrage aan het oplossen van al die problemen in de wereld.

Wanneer we over mensen spreken, hebben we het in wezen over denkers. Want hoewel de één dat zeker oppervlakkiger doet dan de ander, is het toch ons vermogen tot denken dat ons in de eerste plaats onderscheidt van andere wezens in de natuur. Het is dan ook onze denkwijze die onze individuele mentaliteit bepaalt. En het is de overheersende mentaliteit van de mensheid als geheel, die weer bepalend is voor het huidige problematische beeld dat de wereld vertoont. De conclusie ligt voor de hand: die mentaliteit kan slechts worden veranderd door het wijzigen van onze denkgewoonten.

Hoe anders te denken?

De cursus Anders Denken is er ter ondersteuning van uw poging uzelf te bevrijden van ingeslepen denkpatronen en vooroordelen. De hierboven beschreven problemen van de zoekende mens en een zieke wereld zijn, zo stellen wij, terug te voeren tot de wel zeer diep verankerde materialistische denkwijze. Die houdt in, dat het leven wordt geïdentificeerd met de uitingen daarvan. Zijn die uitingen niet meer waar te nemen, dan spreekt men van dood. Zo maakt men onderscheid tussen 'levende' en 'dode' stof, een denkwijze die zelfs terug te vinden is in de hedendaagse godsdiensten, maar vooral ook in de moderne wetenschap. Het is door deze manier van denken, dat de mensheid niet tot de werkelijke oorzaak van veel problemen weet door te dringen en slechts tot schijnoplossingen komt.

In de cursus staat een duidelijk tegengestelde denkwijze centraal. Maar we moeten onze gedachtenwereld ook te allen tijde kunnen toetsen. Uitgangspunt in de cursus is daarom het onbevangen onderzoek naar Waarheid. Cursisten wordt dan ook primair voorgehouden, dat zij niets moeten geloven van wat wij stellen. Dat is ook het bijzondere van deze cursus. Iets aannemen op gezag is taboe. Als cursist moet u alles zelfstandig toetsen en het gestelde alleen aanvaarden als u door eigen onderzoek hebt ervaren dat het juist is.

Werkwijze van de cursus Anders Denken

De cursus Anders Denken biedt de zoekende, welwillende mens de gelegenheid zijn gedachten op eigen kracht te onderzoeken en te hervormen. Zo kunnen, heel realistisch, nieuwe lijnen worden uitgezet voor een praktische levensfilosofie die antwoorden geeft op de vele vragen en problemen die er zijn.

De cursus is gebaseerd op de kern van wijsheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en filosofieën, waaraan de namen van de Groten der mensheid zijn verbonden. Die kern is de essentie van de leringen van Jezus, Buddha, Lao-tse, Plato, Krishna en vele anderen, die ook verwoord is in de Esoterische Wijsbegeerte of Theosofia.

In die kern van wijsheid ligt altijd de aansporing tot geestelijke groei, vooruitgang, om één te worden met de hogere aspecten van ons wezen. Dat zijn de beste karakteristieken en vermogens die in elk van ons latent aanwezig zijn. Het is in feite het streven naar eenheid met de werkelijke achtergrond van het leven, door het denken op een zodanige wijze te hervormen, dat men in staat is het leven te leiden in plaats van het als een soort noodlot of voorbeschikking te ondergaan.

Op deze wijsheid zijn de inhoud en de werkwijze van de cursus gebaseerd. De methode wordt ook wel Râja-Yoga genoemd, of eenwording door het beoefenen van de 'koninklijke houding'. De samenstellers van de cursus zijn leden van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse die de waarde van dit alles hebben ervaren. Zij kunnen geen andere garantie geven voor welslagen dan de verklaring dat zij de kerngedachten in de praktijk van het leven hebben getoetst en als juist hebben ervaren.

Het mag duidelijk zijn, dat de cursus Anders Denken niet de zoveelste poging is om de mensen bepaalde ideeën op te dringen. Integendeel. In de cursus wordt open gediscussieerd en ieders mening wordt gerespecteerd. Uw ervaringen worden besproken in het licht van de behandelde stof.

Het vereist moed om te besluiten 'de wereld te verbeteren en bij jezelf te beginnen'. Maar wij zouden niet voor de volle honderd procent achter de cursus staan, als we niet de ervaring hadden dat deze een wezenlijke ondersteuning is voor hen die zo'n besluit nemen. Als ook u de noodzaak inziet om iets te doen aan de problemen in de wereld, als ook u daarbij een basis zoekt voor een andere levensvisie, neem dan de uitdaging aan!

Inhoud van de lessen

Om enig inzicht te geven in de behandelde onderwerpen volgt hier een kort overzicht van de inhoud van de lessen.

Les 1 De aard van het menselijk denken
Waar is het denken van de mensen op gericht? Is onze wijze van denken betrouwbaar? Welke tegenstrijdigheden zijn er in ons denken aan te wijzen?

Les 2 Werkelijkheid en illusie
Is zintuiglijke waarneming altijd betrouwbaar? Wat is de achtergrond van de wereld der verschijnselen? Het absoluut en objectief idealisme. Kan men de werkelijkheid leren kennen?

Les 3/4 Het menselijk bewustzijn
De samengesteldheid van het menselijk bewustzijn. Een onderzoek naar de verschillende samenstellende aspecten. Aanwijzingen voor een onderzoek naar de gerichtheid van het eigen denken.

Les 5 Mens ken uzelf
Aanwijzingen voor een onderzoek naar het eigen karakter. De begrippen 'goed' en 'kwaad'. Wat is bewustzijn? Zelfzucht en onzelfzuchtigheid.

Les 6 Het controleren van het denken
De eigenschappen die een rol spelen in alle processen der natuur. Meester zijn over het denkproces. Aanwijzingen voor het analyseren van het denken.

Les 7 De gedachten
Wat zijn gedachten? Geest en stof in hun onderlinge samenhang. Kan men nieuwe gedachten scheppen?

Les 8 Het denkproces
Wat is 'onbewust' denken? Hoe verloopt het denkproces? Hoe kan men het denken veranderen?

Les 9 Het richten der gedachten
Gedachtenoverdracht en gedachten 'waarnemen'. Kan men door het denken anderen helpen? Op welke wijze kan men de kracht der gedachten zonder gevaar gebruiken.

Les 10 Het veranderen van het denkpatroon
'Uw leven is wat uw gedachten ervan maken'. Kan men zijn karakter veranderen? Het beeldend vermogen. Het scheppen van ideeën.

Les 11 Ongesluierd denken - De Socratische methode
Kennis of Wijsheid? Het beoordelen van 'feiten' en opvattingen. Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Wat is recht? Het wezen der dingen.

Les 12 Waaraan het de mens ontbreekt
Heeft de meerderheid altijd gelijk? Waarom komen wijsbegeerte en religie tot verschillende uitkomsten? Is een synthese mogelijk? Welke eisen moeten aan een levensfilosofie worden gesteld?