Theosofia is afkomstig van het Griekse Theos (Goddelijk) en Sofia (Wijsheid).

Het is de Wijsheid van de Goden en geeft inzicht in de structuur, de wetmatigheden en ethische principes van de Kosmos en de samenhang van alle wezens die daarin leven. Deze Wijsheidsfilosofie is al zo oud als de mensheid zelf en heeft sinds alle tijden bestaan. Theosofia wordt ook wel universele Wijsheidsreligie genoemd en ligt ten grondslag aan alle religieuze en filosofische stelsels in de wereld die in het verleden, heden en in de toekomst ooit hebben bestaan of er ooit zullen zijn. Het vormt zowel de bron als oorsprong daarvan.

Andere benamingen van de Theosofia zijn Esoterische Wijsbegeerte, Chochmah, Prajñâpâramitâ, Hermetica of Gupta-Vidyâ. Al deze stelsels zijn in hun kern, en passend in hun tijd, steeds een uitdrukking van deze aloude leer die eeuw na eeuw hetzelfde is.

De Theosofie, zoals deze in 1875 door de spirituele impuls van H.P. Blavatsky, als boodschapper van de Loge van Wijsheid en Mededogen, aan de mensheid is gegeven, is de op deze tijd afgestemde  uitdrukking van de Theosofia en wijst op de essentiële eenheid van al het leven. Er is feitelijk maar EEN leven waar alle wezens een integrerend onderdeel van zijn. Niets in de Natuur kan op zichzelf bestaan of daaruit los worden gemaakt.

Universele Broederschap

Vanuit de gedachte van deze essentiële eenheid en onderlinge verbondenheid van al het leven onderwijst de Theosofie dan ook dat Universele Broederschap een feit is in de Natuur. Deze gedachte van Broederschap is gebaseerd op de structuur en werking van het Universum, waarin al het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden is en samenwerkt.
Dit werkelijke Een-zijn vormt binnen de Theosofie de basis van Universele Broederschap en ethiek. Dit betreft naastenliefde, mededogen, samenwerking en broederschap zonder onderscheid van huidskleur, ras, geslacht , nationaliteit, godsdienstige overtuiging of maatschappelijke positie.

Een studie van de Theosofie is daarmee altijd gericht op het verkrijgen van inzicht in de wetten en werkingen in de Kosmos om daardoor beter te kunnen begrijpen hoe alles met elkaar verbonden is en wat de innerlijke werkingen in de kosmos zijn. Omdat de mens een integrerend onderdeel van de Kosmos is, geeft de Theosofie tevens inzicht in hoe het leven zo vorm is te geven dat wij in harmonie met het geheel kunnen leven en van daaruit een ondersteunende kracht in de wereld kunnen zijn.

Waarheidsonderzoek

Door een studie in de Theosofie gaan we het leven beter begrijpen en krijgen we meer inzicht in onze plaats in het geheel. Als we de processen in de Natuur beter gaan doorzien, wordt het leven meer betekenisvol en zijn we beter in staat ons leven richting te geven en onze medemensen te ondersteunen.

De waarheid zelf onderzoeken

Hoewel de Theosofische leringen al sinds de oudheid bestaan en hier door de Wijzen van de wereld zoals Gautama de Buddha, Jezus de Nazarener of Lau Tze ook al onderzoek naar is gedaan, is het aan ieder mens om zelf een beeld van de waarheid op te bouwen. Het doen van ondogmatisch waarheidsonderzoek staat daarbij centraal. Ondogmatisch betekent dan ook niet om de leringen op basis van gezag of omdat iemand anders dat zegt aan te nemen, maar zelfstandig op waarheid te onderzoeken.

De waarheid zit in onszelf

De waarheid is dan ook te vinden in onszelf. De Theosofische leringen komen tot leven wanneer we ze kunnen begrijpen. Dit vormen van begrip kunnen wij doen door de leringen ernstig te overpeinzen en op waarheid te onderzoeken, te toetsen, toe te passen  en vervolgens analyseren hoe dit werkt. Hierbij kan van een aantal principes gebruik worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld worden getoetst of leringen logisch, universeel en ethisch zijn. Dit zijn drie heel basale toetsingscriteria die ons helpen de Theosofische leringen te begrijpen. Logisch houdt in dat er sprake is van een bepaalde orde  die kan worden beredeneerd en verklaarbaar is, zonder dat daarbij vreemde of onverklaarbare sprongen hoeven te worden gemaakt. Universeel houdt in dat een bepaalde leer op alles in de Kosmos van toepassing is. Als mens beschikken wij over het vermogen om alle processen in het Universum te begrijpen. Ethisch, omdat wij kunnen gaan inzien dat wij in een Universum leven dat opereert volgens een Ethische Orde. Mededogen wordt dan ook binnen de Esoterische Wijsbegeerte ook wel de wet der wetten genoemd.

Theosofie leven

Hoe meer we door studie de onderlinge verbondenheid van alle leven gaan zien en hoe meer we gaan zien hoe we elkaar nodig hebben om verder te komen, hoe meer we ook gaan zien hoe onlosmakelijk wij met al het leven verbonden zijn, hoe wij werkelijk EEN  zijn. Aanvankelijk bouwen we een globaal beeld van de Theosofische leringen op. Naarmate we vorderen gaan we de leringen steeds diepgaander begrijpen, maar we gaan de Theosofie pas echt goed begrijpen wanneer we de leringen toe gaan passen in het leven. Als we zien dat er eenheid is en vanuit deze eenheid gaan leven. Als we zien dat  Mededogen de Wet der wetten is en we steeds mededogender worden, dan gaan we steeds meer meewerken met de wetmatigheden in de Natuur. Zoals mevrouw Blavatsky schrijft in de Stem van de Stilte:
“Help de natuur en werk met haar mee; en de natuur zal u als een van haar scheppers beschouwen en voor u neerbuigen.”

Steeds verder groeien

De eerste grondstelling, Grenzeloosheid, is evengoed van toepassing op waarheid als op al het andere dat bestaat. Er is altijd een groter, meer diepgaand en meer verheven beeld van de waarheid te vormen. Een studie in de Theosofie en de Theosofie leven is dan ook grenzeloos. Dit houdt in dat hoeveel we ook mogen weten en over hoeveel kennis we ook beschikken, we op een bepaald vlak ook altijd onwetend zijn. De beste manier om hier mee om te gaan is ons hier bewust van te zijn en ons open te stellen om een groter beeld van de waarheid te vormen en bereid te zijn om oude denkpatronen weer los te laten of vanuit een hoger inzicht opnieuw te bezien. Wanneer we zoeken naar de waarheid omwille van liefde voor de waarheid kunnen we steeds verder vorderen op het pad  op basis van  een open geest en een helder  denkvermogen.

Zelfstandigheid van denken

Ieder mens beschikt over een vrije wil en daarmee ook over vrijheid van denken. De Theosofie is dan ook voor iedereen om te bestuderen en toe te passen, om daar een eigen beeld van te vormen, vrij van dogmatiek, los van religieuze of wetenschappelijke stroming of politieke voorkeur, met  respect voor ieders vrije wil en vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.

De Theosofie geeft ondersteuning bij het opbouwen en verdiepen van de eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

Theosofie is dan ook voor iedereen die zoekt naar waarheid, zowel ten behoeve van het eigen welzijn, als ten behoeve van het welzijn en de ontwikkeling van het geheel. De Theosofie laat ons zien hoe we dit op een harmonieuze wijze vorm kunnen geven en daarbij een inspiratie voor anderen kunnen zijn.